Fides, Ratio, Patria et Virginitas usque ad Matrimonium * Faith, Reason, Fatherland, and Virginity until marriage * Wiara, Rozum, Ojczyzna i Dziewictwo aż do małżeństwa

Fides, Ratio, Patria et Virginitas usque ad Matrimonium * Faith, Reason, Fatherland, and Virginity until marriage * Wiara, Rozum, Ojczyzna i Dziewictwo aż do małżeństwa strona 2 z roku 2016 page 2 of the year 2016

Virginity until marriage is the best for you.
Students of College of Social and Media Culture in Torun, Poland flashing the V sign which means Virginity until Marriage = Victory over sin. Fine art photography by Zbigniew Halat. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pokazują znak V, który oznacza Dziewictwo do Małżeństwa = Zwycięstwo nad grzechem

Postawiono mi pytanie: "Dlaczego chcę, mogę, potrafię ofiarować dziewictwo przyszłemu mężowi?". Odpowiedź jest prosta. Chcę żyć w czystości, a swoje dziewictwo ofiarować komuś wyjątkowemu, komuś kogo naprawdę kocham. Skąd u mnie takie zdanie? Pochodzę z katolickiej rodziny, z głęboko zakorzenionymi tradycjami chrześcijańskimi. Już od najmłodszych lat, moi rodzice wpajali mi i mojemu rodzeństwu wartości moralne.
Kobiety, które uprawiają seks przedmałżeński może i mają chwilową satysfakcję, ale jestem przekonana, że w jakimś stopniu ten grzech (tak jak każdy), zostawia ślad na ich psychice. Oczywiście to również dotyczy mężczyzn, jednak wydaje mi się, że płeć piękna ma z tym większy problem - jesteśmy bardziej wrażliwe. Dzięki temu, że zachowuję czystość cieszę się większym szacunkiem ze strony mężczyzn, a i sama mam do siebie szacunek.
Jestem wierzącą osobą i wiem, że szatan nas kusi. Seks przed ślubem jest jednym z najczęściej popełnianych grzechów. Szatan ma wielką przewagę, ponieważ w nakłanianiu nas do tego grzechu, pomagają mu celebryci, media oraz alkohol. Seks przedmałżeński jest teraz bardzo propagowany w reklamach, teledyskach, filmach. Ludzie, którzy to oglądają, są przekonani, że tak właśnie powinno być. Mało tego, dziewice są wyśmiewane i wytykane przez rówieśników, czują przez nich presję i czasami oddadzą się przypadkowej osobie, aby pokazać rówieśnikom, że ''nie jest ze mną przecież tak źle". Nie chcę nawet myśleć, co później ma ta młoda kobieta w głowie, jak wielkie będą jej problemy psychiczne za kilka lat.
Kończąc, chciałabym przywołać cytat mojego wielkiego autorytetu - Jana Pawła II : "Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono Waszą przyszłość. Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości. Brońcie Waszą wierność; wierność Waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa. (Asuncion, 18.05.1988r.)"
Maria, lat 19, studentka dziennikarstwa, 17.10.2015
I've been questioned: "Why do I want, I may, I am able to offer my virginity to future husband?". The answer is simple. I want to live chastity and offer my virginity to someone special, someone whom I really love. How did I make up my mind? I come from a Catholic family with deep-rooted Christian traditions. From an early age, my parents instilled moral valuesbin me and my siblings.
Women who have premarital sex may have a momentary satisfaction, but I am convinced that in some way this sin (like every other one), leaves a trace on their psyche. Of course, this also applies to men, but it seems to me that for the fair sex this problem is more serious - we are more sensitive. Thanks to the fact that I stay pure I enjoy being more respected by men, and I am high on self-respect.
I am a believer person and I know that Satan tempts us. Sex before marriage is one of the most committed sins. Satan has a great advantage because in urging us to this sin, is being assissted by celebrities, the media and alcohol. Premarital sex is now very much promoted in commercials, music videos, movies. People who are watching become convinced that this is the way it should be. Not only that: virgins are ridiculed and pointed the finger at by their peers, they feel their pressure and sometimes would give it up to a random person to show their peers that ''not so wrong with me yet."I do not want to even to think, what then is on this young woman's mind, how difficult will be her mental problems after  several years.
Finally, I would like to recall a quote of my great authority - Pope John Paul II: " ¡Sólo un corazón limpio puede amar plenamente a Dios! ¡Sólo un corazón limpio puede llevar plenamente a cabo la gran empresa de amor que es el matrimonio! ¡Sólo un corazón limpio puede servir plenamente a los demás! (...) ...no dejéis que destruyan vuestro futuro, ¡no os dejéis arrebatar la riqueza del amor! Asegurad vuestra fidelidad, la de vuestras futuras familias que formaréis en el amor de Cristo." Asunción, 18 de mayo de 1988.
Maria, age 19, journalism student, October 17, 2015

Two embarrassed students of the College of Social and Media Culture in Torun, Poland, finally making it clear that virginity until marriage is the best for your Faith (Latin: Fides), Reason (Latin: Ratio), and Fatherland (Latin: Patria) on youtube. Dwie zakłopotane studentki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, w końcu stawiają sprawę jasno - dziewictwo do ślubu jest najlepsze dla twojej wiary (łac. Fides), twojego rozumu (łac. Fides) i twojej ojczyzny (łac. Patria) na youtube.

Two embarrassed students of the College of Social and Media Culture in Torun, Poland, finally making it clear that virginity until marriage is the best for your Faith (Latin: Fides), Reason (Latin: Ratio), and Fatherland (Latin: Patria)
on youtube. Dwie zakłopotane studentki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, w końcu stawiają sprawę jasno - dziewictwo do ślubu jest najlepsze dla twojej wiary (łac. Fides), twojego rozumu (łac. Fides) i twojej ojczyzny (łac. Patria) na youtube


Satan’s hatred for God is most obvious in his hatred for virginity, marriage, and procreation  by Peter Kwasniewski

EPIDEMIOLOGIA PROKREACJI DR ZBIGNIEW HAŁAT

I judged the Poles by their enemies. And I found it was an almost unfailing truth that their enemies were the enemies of magnanimity and manhood. If a man loved slavery, if he loved usury, if he loved terrorism and all the trampled mire of materialistic politics, I have always found that he added to these affections the passion of a hatred of Poland. She could be judged in the light of that hatred; and the judgment has proved to be right. Gilbert K. Chesterton, British writer, in Introduction to Letters on Polish Affairs by Charles Sarolea (1922) “Osądzałem Polaków po tym, jakich mieli wrogów. Odkryłem właściwie niezawodną prawdę, że wrogowie Polski byli zarazem wrogami wielkoduszności i człowieczeństwa. Kiedy jakiś człowiek lubował się w niewolnictwie, kochał lichwiarstwo, miłował terroryzm i całe rozdeptane błoto materialistycznej polityki, to zawsze okazywało się, że do tych afektów dodawał on także pasję nienawiści do Polski. Mogła ona być osądzona w świetle tej nienawiści; a sąd okazał się słuszny..” Gilbert K. Chesterton, brytyjski pisarz, we wstępie do Listów o Sprawach Polskich Charlesa Sarolei (1922)
I judged the Poles by their enemies. And I found it was an almost unfailing truth that their enemies were the enemies of magnanimity and manhood. If a man loved slavery, if he loved usury, if he loved terrorism and all the trampled mire of materialistic politics, I have always found that he added to these affections the passion of a hatred of Poland. She could be judged in the light of that hatred; and the judgment has proved to be right. Gilbert K. Chesterton, British writer, in Introduction to Letters on Polish Affairs by Charles Sarolea (1922) “Osądzałem Polaków po tym, jakich mieli wrogów. Odkryłem właściwie niezawodną prawdę, że wrogowie Polski byli zarazem wrogami wielkoduszności i człowieczeństwa. Kiedy jakiś człowiek lubował się w niewolnictwie, kochał lichwiarstwo, miłował terroryzm i całe rozdeptane błoto materialistycznej polityki, to zawsze okazywało się, że do tych afektów dodawał on także pasję nienawiści do Polski. Mogła ona być osądzona w świetle tej nienawiści; a osąd okazał się słuszny..”  Gilbert K. Chesterton, brytyjski pisarz, we wstępie do Listów o Sprawach Polskich Charlesa Sarolei (1922)

The first test of sanity is the recognition of reality. Gilbert K. Chesterton

The first effect of not believing in God, is that you lose your common sense. Gilbert K. Chesterton

We shall soon be in a world in which a man may be howled down for saying that two and two make four, in which people will persecute the heresy of calling a triangle a three-sided figure, and hang a man for maddening a mob with the news that grass is green. Gilbert K. Chesterton

Some say religion is the opium of the people. I should say irreligion is the opium of the people. I should say that, in every fact and phase of history, religion had been necessary as the stimulant of the people. Gilbert K. Chesterton


Fides, Ratio, Patria et Virginitas usque ad Matrimonium * Faith, Reason, Fatherland, and Virginity until marriage * Wiara, Rozum, Ojczyzna i Dziewictwo aż do małżeństwa


NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. POLAND'S NATIONAL INDEPENDENCE DAY. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. POLAND'S NATIONAL INDEPENDENCE DAY. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
. Dlaczego Magda i Bartek oraz inni młodzi Polacy są tak piękni? Why Magda, Bartek, and other young Poles are so beautiful? Oto odpowiedź: Here is the answer:


Archbishop Fulton J. Sheen
(1895 -1979)
Arcybiskup Fulton J. Sheen
(1895 -1979)

The Level of Woman = The Level of Civilization
"To a great extent the level of any civilization is the level of its womanhood.  When a man loves a woman, he has to become worthy of her. The higher her virtue, the more noble her character, the more devoted she is to truth, justice, goodness, the more a man has to aspire to be worthy of her. The history of civilization could actually be written in terms of the level of its women." Fulton J. Sheen: Life Is Worth Living Ignatius Press, March 1, 1999, Archbishop Fulton Sheen on youtube: Women Who Do Not Fail

Poziom kobiety = Poziom cywilizacji
"Poziom każdej cywilizacji jest determinowany w dużej mierze przez poziom kobiecości (t. j. osobowości kobiet tworzących tę cywilizację). Kiedy mężczyzna kocha kobietę, musi stać się jej wart. Im wyższe jej standardy moralne (w chrześcijaństwie znane jako cnoty), im bardziej szlachetny ma charakter, im bardziej jest oddana prawdzie, sprawiedliwości i dobroci, tym wyżej musi wznieść się mężczyzna, żeby być jej wart. Tak naprawdę historię cywilizacji można by napisać, odnosząc się do poziomu tworzących ją kobiet."

Przyszłość Polski: piękni, młodzi i bogaci we własną rodzimą kulturę. The future of Poland: beautiful, young and rich in their own native culture Fine art photography by Zbigniew Halat
Przyszłość Polski: piękni, młodzi i bogaci we własną rodzimą kulturę. The future of Poland: beautiful, young and rich in their own native culture. Fine art photography by Zbigniew Halat
Omphalos of Warsaw (2013) i.e. a mythical navel of the earth, the center of the world, against the background of the Temple of Diana (1822), aka Artemis the virgin, goddess of the hunt, wild animals, wilderness, childbirth, virginity and protector of young girls, Royal Baths Warsaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Omphalos of Warsaw (2013) i.e. a mythical navel of the earth, the center of the world, against the background of the Temple of Diana (1822), aka Artemis the virgin, goddess of the hunt, wild animals, wilderness, childbirth, virginity and protector of young girls, Royal Baths Warsaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat. Dating back to 2013, the sculpture of contemporary Greek artist Christina Papageorgiou presents a mythical navel of the earth, the center of the world; the Greek inscription are the Delphic maxims i.e. set of 147 aphorisms which  have been 'given by the Greek god Apollo's Oracle at Delphi, Pythia', aka The Commandments of the Seven Wise Men (seven philosophers, statesmen, and law-givers of the 6th century B.C. who were renowned for their wisdom) used as a first school book for the Greek world from the 6th c. B.C. down to the fall of the Byzantine Empire (1453 A.D.) and some centuries beyond it. Warszawski Omphalos (2013) tj. mityczny pępek ziemi, środek świata, na tle świątyni Diany (1822), czyli Artemis, dziewicy, bogini polowania, dzikich zwierzęt, przyrody, porodów, dziewictwa i protektorki młodych dziewcząt, Łazienki Królewskie, Warszawa, Polska. Fine Art Photography by Zbigniew Halat. Pochodząca z 2013 r. rzeźba współczesnej greckiej artystki Christiny Papageorgiou przedstawia mityczny pępek ziemi, centrum świata; greckie inskrypcje to delfickie maksymy, tj. zbiór 147 aforyzmów, które „dał grecki bóg Apollo wyroczni w Delfach, Pytii”, znany też jako Przykazania Siedmiu Mędrców (siedmiu filozofów, mężów stanu i prawodawców z VI wieku p.n.Ch., którzy byli znani ze swojej mądrości) używany jako pierwszy podręcznik szkolny dla świata greckiego od VI wieku p.n.Ch. aż do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego (1453 r.) i kilka stuleci później. Ο Ομφαλός της Βαρσοβίας (2013), δηλαδή ο μυθικός ομφαλός της γης, το κέντρο του κόσμου, ενάντια στο παρασκήνιο του ναού του Νταϊάν (1822), επίσης γνωστός ως Παρθένος Άρτεμις, θεά του κυνηγιού, του άγρια ​​φύση, ερημιά, τοκετός και προστάτης νεαρών κοριτσιών, Βασιλικά Λουτρά της Βαρσοβίας, Πολωνία. Υψηλή φωτογραφία τέχνης από τον Zbigniew Halat. Χρονολογώντας από το 2013, το γλυπτό της σύγχρονης καλλιτέχνης Χριστίνα Παπαγεωργίου παρουσιάζει έναν μυθικό ομφαλό της γης, το κέντρο του κόσμου, με την ελληνική επιγραφή να είναι οι Δελφικές κορυφές,δηλαδή οι 147 αποκεφαλισμοί που έδωσε ο Έλληνας θεός Απόλλων στους Δελφούς της Πυθίας, γνωστό και ως «Διοίκηση των Επτά Σοφών» (επτά φιλόσοφοι, πολιτικοί και νομοθέτες του 6ου αι. π.Χ. που ήταν γνωστοί για τη σοφία τους) και χρησιμοποιήθηκαν ως πρώτο σχολικό βιβλίοτον ελληνικό κόσμο από τον 6ο αιώνα π.Χ. μέχρι την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (1453 μ.Χ.) και μερικών αιώνων πέρα.

147 Delphic maxims as cited by Stobaeus

001.    Ἕπου θεῷ    Follow God
002.    Νόμῳ πείθου    Obey the law
003.    Θεοὺς σέβου    Respect the Gods
004.    Γονεῖς αἰδοῦ    Respect your parents
005.    Ἡττῶ ὑπὸ δικαίου    Be overcome by justice
006.    Γνῶθι μαθών    Know what you have learned
007.    Ἀκούσας νόει    Perceive what you have heard
008.    Σαυτὸν ἴσθι    Be/Know yourself
009.    Γαμεῖν μέλλε    Intend to get married
010.    Καιρὸν γνῶθι    Know your opportunity
011.    Φρόνει θνητά    Think as a mortal
012.    Ξένος ὢν ἴσθι    If you are a stranger act like one
013.    Ἑστίαν τίμα    Honor the house
014.    Ἄρχε σεαυτοῦ    Control yourself
015.    Φίλοις βοήθει    Help your friends
016.    Θυμοῦ κράτει    Control anger
017.    Φρόνησιν ἄσκει    Exercise prudence
018.    Πρόνοιαν τίμα    Honor providence
019.    Ὅρκῳ μὴ χρῶ    Do not use an oath
020.    Φιλίαν ἀγάπα    Love friendship
021.    Παιδείας ἀντέχου    Cling to discipline
022.    Δόξαν δίωκε    Pursue honor
023.    Σοφίαν ζήλου    Long for wisdom
024.    Καλὸν εὖ λέγε    Praise the good
025.    Ψέγε μηδένα    Find fault with no one
026.    Ἐπαίνει ἀρετήν    Praise virtue
027.    Πρᾶττε δίκαια    Practice what is just
028.    Φίλοις εὐνόει    Favor friends
029.    Ἐχθροὺς ἀμύνου    Defend against enemies
030.    Εὐγένειαν ἄσκει    Exercise nobility of character
031.    Κακίας ἀπέχου    Shun evil
032.    Κοινὸς γίνου    Be impartial
033.    Ἴδια φύλαττε    Guard what is yours
034.    Ἀλλοτρίων ἀπέχου    Shun what belongs to others
035.    Ἄκουε πάντα    Listen to everyone
036.    Εὔφημος ἴσθι    Have good reputation
037.    Φίλῳ χαρίζου    Do a favor for a friend
038.    Μηδὲν ἄγαν    Nothing to excess
039.    Χρόνου φείδου    Use time sparingly
040.    Ὅρα τὸ μέλλον    Foresee the future
041.    Ὕβριν μίσει    Despise insolence
042.    Ἱκέτας αἰδοῦ    Have respect for suppliants
043.    Πᾶσιν ἁρμόζου    Be accommodating in everything
044.    Υἱοὺς παίδευε    Educate your sons
045.    Ἔχων χαρίζου    Give what you have
046.    Δόλον φοβοῦ    Fear deceit
047.    Εὐλόγει πάντας    Speak well of everyone
048.    Φιλόσοφος γίνου    Be a seeker of wisdom
049.    Ὅσια κρῖνε    Choose what is divine
050.    Γνοὺς πρᾶττε    Act when you know
051.    Φόνου ἀπέχου    Shun murder
052.    Εὔχου δυνατά    Wish for things possible
053.    Σοφοῖς χρῶ    Consult the wise
054.    Ἦθος δοκίμαζε    Test the character
055.    Λαβὼν ἀπόδος    Give back what you have received
056.    Ὑφορῶ μηδένα    Down-look no one
057.    Τέχνῃ χρῶ    Use your skill
058.    Ὃ μέλλεις, δός    Do what you mean to do
059.    Εὐεργεσίας τίμα    Honor a benefaction
060.    Φθόνει μηδενί    Be jealous of no one
061.    Φυλακῇ πρόσεχε    Be on your guard
062.    Ἐλπίδα αἴνει    Praise hope
063.    Διαβολὴν μίσει    Despise a slanderer
064.    Δικαίως κτῶ    Gain possessions justly
065.    Ἀγαθοὺς τίμα    Honor good men
066.    Κριτὴν γνῶθι    Know the judge
067.    Γάμους κράτει    Master wedding-feasts
068.    Τύχην νόμιζε    Recognize fortune
069.    Ἐγγύην φεῦγε    Flee a pledge
070.    Ἁπλῶς διαλέγου    Speak plainly
071.    Ὁμοίοις χρῶ    Associate with your peers
072.    Δαπανῶν ἄρχου    Govern your expenses
073.    Κτώμενος ἥδου    Be happy with what you have
074.    Αἰσχύνην σέβου    Revere a sense of shame
075.    Χάριν ἐκτέλει    Fulfill a favor
076.    Εὐτυχίαν εὔχου    Pray for happiness
077.    Τύχην στέργε    Be fond of fortune
078.    Ἀκούων ὅρα    Observe what you have heard
079.    Ἐργάζου κτητά    Work for what you can own
080.    Ἔριν μίσει    Despise strife
081.    Ὄνειδος ἔχθαιρε    Detest disgrace
082.    Γλῶτταν ἴσχε    Restrain the tongue
083.    Ὕβριν ἀμύνου    Keep yourself from insolence
084.    Κρῖνε δίκαια    Make just judgements
085.    Χρῶ χρήμασιν    Use what you have
086.    Ἀδωροδόκητος δίκαζε    Judge incorruptibly
087.    Αἰτιῶ παρόντα    Accuse one who is present
088.    Λέγε εἰδώς    Tell when you know
089.    Βίας μὴ ἔχου    Have no violence
090.    Ἀλύπως βίου    Live without sorrow
091.    Ὁμίλει πρᾴως    Live together meekly
092.    Πέρας ἐπιτέλει μὴ ἀποδειλιῶν    Finish the race without shrinking back
093.    Φιλοφρόνει πᾶσιν    Deal kindly with everyone
094.    Υἱοῖς μὴ καταρῶ    Do not curse your sons
095.    Γυναικὸς ἄρχε    Initiate / lead / guide your wife
096.    Σεαυτὸν εὖ ποίει    Benefit yourself
097.    Εὐπροσήγορος γίνου    Be courteous
098.    Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ    Give a timely response
099.    Πόνει μετ’ εὐκλείας    Struggle with glory
100.    Πρᾶττε ἀμετανοήτως    Act without repenting
101.    Ἁμαρτάνων μετανόει    Repent of sins
102.    Ὀφθαλμοῦ κράτει    Control the eye
103.    Βουλεύου χρόνῳ    Give a timely counsel
104.    Πρᾶττε συντόμως    Act quickly
105.    Φιλίαν φύλαττε    Guard friendship
106.    Εὐγνώμων γίνου    Be grateful
107.    Ὁμόνοιαν δίωκε    Pursue harmony
108.    Ἄρρητον κρύπτε    Keep deeply the top secret
109.    Τὸ κρατοῦν φοβοῦ    Fear ruling
110.    Τὸ συμφέρον θηρῶ    Pursue what is profitable
111.    Καιρὸν προσδέχου    Accept due measure
112.    Ἔχθρας διάλυε    Do away with enmities
113.    Γῆρας προσδέχου    Accept old age
114.    Ἐπὶ ῥώμῃ μὴ καυχῶ    Do not boast in might
115.    Εὐφημίαν ἄσκει    Exercise (religious) silence
116.    Ἀπέχθειαν φεῦγε    Flee enmity
117.    Πλούτει δικαίως    Acquire wealth justly
118.    Δόξαν μὴ λεῖπε    Do not abandon honor
119.    Κακίαν μίσει    Despise evil
120.    Κινδύνευε φρονίμως    Venture into danger prudently
121.    Μανθάνων μὴ κάμνε    Do not tire of learning
122.    Φειδόμενος μὴ λεῖπε    Do not stop to be thrifty
123.    Χρησμοὺς θαύμαζε    Admire oracles
124.    Οὓς τρέφεις, ἀγάπα    Love whom you rear
125.    Ἀπόντι μὴ μάχου    Do not oppose someone absent
126.    Πρεσβύτερον αἰδοῦ    Respect the elder
127.    Νεώτερον δίδασκε    Teach a youngster
128.    Πλούτῳ ἀπίστει    Do not trust wealth
129.    Σεαυτὸν αἰδοῦ    Respect yourself
130.    Μὴ ἄρχε ὑβρίζειν    Do not begin to be insolent
131.    Προγόνους στεφάνου    Crown your ancestors
132.    Θνῆσκε ὑπὲρ πατρίδος    Die for your country
133    Τῷ βίῳ μὴ ἄχθου    Do not be discontented by life
134.    Ἐπὶ νεκρῷ μὴ γέλα    Do not make fun of the dead
135.    Ἀτυχοῦντι συνάχθου    Share the load of the unfortunate
136.    Χαρίζου ἀβλαβῶς    Gratify without harming
137.    Μὴ ἐπὶ παντὶ λυποῦ    Grieve for no one
138.    Ἐξ εὐγενῶν γέννα    Beget from noble routes
139.    Ἐπαγγέλλου μηδενί    Make promises to no one
140.    Φθιμένους μὴ ἀδίκει    Do not wrong the dead
141.    Εὖ πάσχε ὡς θνητός    Be well off as a mortal
142.    Τύχῃ μὴ πίστευε    Do not trust fortune
143.    Παῖς ὢν κόσμιος ἴσθι    As a child be well-behaved
144.    Ἡβῶν ἐγκρατής    As a youth be self-disciplined
145.    Μέσος δίκαιος    As of middle-age be just
146.    Πρεσβύτης εὔλογος    As an old man be sensible
147.    Τελευτῶν ἄλυπος    On reaching the end be without sorrow

Archaeological Site of Delphi. The pan-Hellenic sanctuary of Delphi, the seat of Pythia, where the oracle of Apollo spoke, was the site of the omphalos, the 'navel of the world'. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Archaeological Site of Delphi. The pan-Hellenic sanctuary of Delphi, the seat of Pythia, where the oracle of Apollo spoke, was the site of the omphalos, the 'navel of the world'. Fine Art Photography by Zbigniew Halat . Information on the site: “The sacred omphalos of  Delphi, believed to have fallen from heavens, was shaped like a conical stone devoid of artistic shaping. It was also identified with the stone thrown by Zeus from the heavens (υψυπετης) to discover the centre of the world. (…) There were many copies of the sacred omphalos at the sanctuary, among them the exhibited here.”

The marble omphalos (a Hellenistic or Roman copy) from the centre of the sixth temple of Apollo, where the prophetic responses of the Delphic oracle were being given via the Pythia, Delphi Archaeological museum. Fine Art Photography by Zbigniew Halat The marble omphalos (a Hellenistic or Roman copy) from the centre of the sixth temple of Apollo, where the prophetic responses of the Delphic oracle were being given via the Pythia, Delphi Archaeological museum. Fine Art Photography by Zbigniew Halat .Information on the site: “The marble omphalos was found in the area to the northeast of the temple of Apollo. It most probably reproduced the form of the omphalos that used to stand in the adyton, where the prophetic responses were being given via the Pythia, and it is regarded as a Hellenistic or Roman copy of that omphalos. Its relief decoration represents the woolen net, which originally wrapped the sacred object. According to mythology the omphalos marked the centre of the earth, the point where the two eagles released by Zeus from two opposite ends of the world eventually met. According to a recent theory, the marble omphalos originally crowned the top of the dancers' column.”
Was the Pythia a virgin? Indeed she was a one, Until the first priestess of the Temple of Apollo at Delphi got raped: " Diodorus also explained how, initially, the Pythia was an appropriately clad young virgin, for great emphasis was placed on the Oracle's chastity and purity to be reserved for union with the god Apollo. But he reports one story as follows: Echecrates the Thessalian, having arrived at the shrine and beheld the virgin who uttered the oracle, became enamoured of her because of her beauty, carried her away and violated her; and that the Delphians because of this deplorable occurrence passed a law that in the future a virgin should no longer prophesy but that an elderly woman of fifty would declare the Oracles and that she would be dressed in the costume of a virgin, as a sort of reminder of the prophetess of olden times." Wikipedia

Apollo on omphalos in front of a temple, bell krater, Attic red figure (detail), 4th c. B.C. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Apollo on omphalos in front of a temple, bell krater, Attic red figure (detail), 4th c. B.C. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

The Delphic Sibyl by Michelangelo Buonarroti, the ceiling of the Sistine Chapel, the Apostolic Palace, the official residence of the pope, Vatican City. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
The Delphic Sibyl by Michelangelo Buonarroti, the ceiling of the Sistine Chapel, the Apostolic Palace, the official residence of the pope, Vatican City. Fine Art Photography by Zbigniew Halat .Vatican web site: “Prophets and Sibyls therefore testify as to the continuous wait of mankind for the Redemption. The former did in fact foresee the coming of Christ for the people of Israel. The latter, although belonging to the pagan world, are represented here because of their prophetic gifts, in this way extending the wait for Redemption from the chosen people to all mankind.” Encyclopaedia Britannica: “A Judaean or Babylonian sibyl was credited with writing the Judeo-Christian Sibylline Oracles of which 14 books survive. The sibyl came thus to be regarded by some Christians as a prophetic authority comparable to the Old Testament. On the ceiling of the Sistine Chapel, Michelangelo alternated sibyls and prophets. In the medieval hymn Dies Irae, the sibyl is the equal of David as a prophet.”

Una Vergine, A Virgin by Tommaso Solari, National Museum of Capodimonte, Naples, Italy. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Una Vergine, A Virgin by Tommaso Solari, National Museum of Capodimonte, Naples, Italy. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, is bringing the freshness of springtime from Seul to the statue of Adam Mickiewicz in October Warsaw. 봄 Bom means Spring in Korean. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, is bringing the freshness of springtime from Seul to the statue of Adam Mickiewicz in October Warsaw. 봄 Bom means Spring in Korean. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, is bringing the freshness of springtime from Seul to the statue of Adam Mickiewicz in October Warsaw. 봄 Bom means Spring in Korean. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, is bringing the freshness of springtime from Seul to the statue of Adam Mickiewicz in October Warsaw. 봄 Bom means Spring in Korean. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, is bringing the freshness of springtime from Seul to the statue of Adam Mickiewicz in October Warsaw. 봄 Bom means Spring in Korean. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, is bringing the freshness of springtime from Seul to the statue of Adam Mickiewicz in October Warsaw. 봄 Bom means Spring in Korean. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Adam Mickiewicz Monument by sculptor Cyprian Godebski, unveiled 1898, after the end of the Warsaw Uprising in 1944 deliberately destroyed by German barbaric occupants, copy by Jan Szczepkowski, unveiled 1950, Warsaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Adam Mickiewicz Monument by sculptor Cyprian Godebski, unveiled 1898, after the end of the Warsaw Uprising in 1944 deliberately destroyed by German barbaric occupants, copy by  Jan Szczepkowski,  unveiled 1950, Warsaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Adam Mickiewicz Monument by sculptor Cyprian Godebski, 1898, Warsaw, Poland. The monument was sculpted and cast in Italy, column and foundations produced near Milano. The monument was was ceremonially unveiled on 24 December 1898 on the 100th anniversary of poet's birth in silence because  the Russian barbaric occupants feared Polish patriots' manifestations and banned all marches and speeches. After the end of the Warsaw Uprising in 1944 it was deliberately destroyed by German barbaric occupants. Remaining parts of the demolished monument were eventually transported to Germany. After the war, Polish soldiers found the head and several parts of the statue in Hamburg. Sculptor Jan Szczepkowski produced the copy of the original statue. It was unveiled again on 28 January 1950. The last parts of the monument were returned to Poland as late as the 1980s.

Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, is bringing the freshness of springtime from Seul to the statue of Adam Mickiewicz in October Warsaw. 봄 Bom means Spring in Korean. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, is bringing the freshness of springtime from Seul to the statue of Adam Mickiewicz in October Warsaw. 봄 Bom means Spring in Korean. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Sweet Lee Bom 달콤한 이봄 처녀성 , Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 1. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 1. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Sweet Lee Bom 달콤한 이봄 처녀성, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 2. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 2. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Sweet Lee Bom 달콤한 이봄 처녀성, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 3. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 3. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


Sweet Lee Bom 달콤한 이봄 처녀성 , Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 4. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 4. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


Sweet Lee Bom 달콤한 이봄 처녀성 , Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 5. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 5. Fine Art Photography by Zbigniew HalatSweet Lee Bom 달콤한 이봄 처녀성, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 6. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 6. Fine Art Photography by Zbigniew HalatSweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 7. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 7
. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 8. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 8. Fine Art Photography by Zbigniew HalatSweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 9. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 9. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 10. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 10. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 11. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 11. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 12. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 12. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


Lee Bom, virginity until marriage is the best for you. 이봄,, 결혼 할 때까지 처녀성 당신을 위해 최선. 즈비그뉴 하라티에 의해 파인 아트 포토 그래피 More:  GLOBAL VIRGINOLOGY . ORGANIZATION

The Warsaw Uprising ended on October 2, 1944.  The Germans destroyed 80–90% of Warsaw's buildings and deliberately demolished, burned, or stole an immense part of its cultural heritage.
Dwaj bracia w wieku 8 i 6 lat, należący do warszawskich zuchów stoją na warcie przy pomniku Znak Polski Walczącej na szczycie Kopca Powstania Warszawskiego na Czerniakowie. Fine art photography by Zbigniew Halat
Dwaj bracia w wieku 8 i 6 lat, należący do warszawskich zuchów stoją na warcie przy pomniku Znak Polski Walczącej na szczycie Kopca Powstania Warszawskiego na Czerniakowie. Fine art photography by Zbigniew Halat


THERMOPYLAE 480 BC - 2019  AD

Stranger, go tell the Spartans / That we lie here / True, even to the death / To our Spartan way of life. Translation by J. Rufus Fears, Monument in honour of Leonidas byVassos Falireas, 1955, Thermopylae, Greece. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Epitaph of Symonides: Ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε / κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι. Stranger, go tell the Spartans / That we lie here / True, even to the death / To our Spartan way of life. Translation by J. Rufus Fears. Monument in honour of Leonidas by Vassos Falireas, 1955, Thermopylae, Greece. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

The road to Kolonos Hill on which the last of 300 Spartans sacrificed his life for European civilization. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
The road to Kolonos Hill on which the last of 300 Spartans sacrificed his life for European civilization.
Fine Art Photography by Zbigniew Halat

When Leonidas arrived at Thermopylae he said to his comrades in arms: "They say that the barbarian has come near and is coming on while we are wasting time. Truth, soon we shall either kill the barbarians or else we are bound to be killed ourselves."
King Leonidas and his 300 Spartans died after the treachery of Ephialtes at the Battle of Thermopylae in 480 BC for saving the European civilization from the destruction by the Asians. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
King Leonidas and his 300 Spartans died after the treachery of Ephialtes at the Battle of Thermopylae in 480 BC for saving the European civilization from the destruction by the Asians.  Fine Art Photography by Zbigniew Halat


OTRANTO 1480 - 2019


Holy 813 Martyrs of Otranto, pray for Christian Europe, pray for our freedom! Relics of the Otranto Martyrs, Duomo di Otranto, Basilica Cattedrale di Santa Maria Annunziata, Otranto Cathedral of the Annunciation of the Virgin Mary. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Holy 813 Martyrs of Otranto, pray for Christian Europe, pray for our freedom! Relics of the Otranto Martyrs, Duomo di Otranto, Basilica Cattedrale di Santa Maria Annunziata, Otranto Cathedral of the Annunciation of the Virgin Mary. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

St. Antonio Primaldo and his companion martyrs (Italian: I Santi Antonio Primaldo e compagni martiri), also known as the Martyrs of Otranto, were 813 inhabitants of the Salentine city of Otranto in southern Italy who were killed on 14 August 1480 when the city fell to an Ottoman force under Gedik Ahmed Pasha. According to a traditional account, the killings took place after the Otrantins refused to convert to Islam. The siege of Otranto – with the martyrdom of the inhabitants – was the last significant military attempt by a Muslim force to conquer southern Italy. The slaughter was remembered by Risorgimento historians (like Arnaldi and Scirocco) as a milestone in European history, because as a consequence of this sacrifice the Italian peninsula was never conquered by Muslim troops. The
Martyrs of Otranto  were beatified in 1771 and were canonised by Pope Benedict XVI on 14 May 2012.

LEPANTO 1571 - 2019


Klokova Mountain, 1,039 m (3,409 ft) rising above the Gulf of Patras witnessed the victorious Battle of Lepanto in 1571 which stopped the Muslim Ottoman invasion into the Mediterranean. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Klokova Mountain, 1,039 m (3,409 ft) rising above the Gulf of Patras witnessed the victorious Battle of Lepanto in 1571 which stopped  the Muslim Ottoman invasion into the Mediterranean. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

VIENNA 1683 - 2019

Polish Winged Hussars celebrating this day the 1683 most illustrous victory of Polish King John III Sobieski, the Saviour of European Christendom, September 12, 2019, St. Stephen Cathedral, Vienna, Austria. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Polish Winged Hussars celebrating this day the 1683 most  illustrous victory of Polish King John III Sobieski, the Saviour of European Christendom,  September 12, 2019, St. Stephen Cathedral, Vienna, Austria. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Polish troops in front of Hofburg Palace on September 12, 2019 celebrating this day the 1683 most illustrous victory of Polish King John III Sobieski, the Saviour of European Christendom, Vienna, Austria. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Polish troops in front of Hofburg Palace on September 12, 2019
celebrating this day the 1683 most illustrous victory of Polish King John III Sobieski, the Saviour of European Christendom, Vienna, Austria. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

1683 AD - the Ottoman Empire reached its greatest extent in Europe; After the Battle of Vienna, 12 September 1683 under the command of King of Poland John III Sobieski the Muslim Ottomans ceased to be a menace to the Christian world. TRANS-BLACK SEA SLAVE TRADE - SAQALIBA SLAVE HUNTING ONE OF THE GREATEST ATROCITIES IN HISTORY. Altogether more than 3,000,000 people were captured and enslaved during the time of the Crimean Khanate.The Central and Eastern European Slavic slaves were cruelly treated by the Muslims: tortured, mutilated, forced to work in inhuman conditions, sadistically killed when found useless. The abducted Slavic children, adolescents and women were condemned to be brutally and systematically raped to satisfy lust of their owners.
1683 AD - the Ottoman Empire reached its greatest extent in Europe; after the Battle of Vienna, 12 September 1683 under the command of King of Poland John III Sobieski the Muslim Ottomans ceased to be a menace to the Christian world. TRANS-BLACK SEA SLAVE TRADE - SAQALIBA SLAVE HUNTING ONE OF THE GREATEST ATROCITIES  IN HISTORY. Altogether more than 3,000,000 people were captured and enslaved during the time of the Crimean Khanate. The Central and Eastern European Slavic slaves were cruelly treated by the Muslims: tortured, mutilated, forced to work in inhuman conditions, sadistically killed when found useless. The abducted Slavic children, adolescents and women were condemned to be brutally and systematically raped to satisfy lust of their owners.

THE STRUGGLES FOR POLAND

Marshal Jozef Pilsudski Square in Warsaw commemorating three out of many Polish saviours of European Civilization: Pope John Paul II, Marshal Jozef Pilsudski, President Lech Kaczynski. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Marshal Jozef Pilsudski Square in Warsaw commemorating three out of many Polish saviours of  European Civilization: Pope John Paul II, Marshal Jozef Pilsudski, President Lech Kaczynski. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Cross commemorating Pope John Paul II’s historic celebration of the mass and homily here on June 2, 1979: “And I cry out – I, who am a Son of the land of Poland, and also I, Pope John Paul II – I cry out from the very depths of this Millennium, I cry out on the vigil of Pentecost, I cry out together with all of you: Let thy Spirit descend! / Let thy Spirit descend!!! / And make anew the face of Earth, / Here on Earth. Amen.” ; Monument to Marshal Jozef Pilsudski; Monument President Lech Kaczynski.

Flight to the rising sun as seen from the 14th c. building (Maredentro),, vico Porto Ragueso 11, Polignano a Mare, Italy. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Flight to the rising sun as seen from the 14th c. building (Maredentro), vico Porto Ragueso 11, Polignano a Mare, Italy. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


Colours of the Simos beach, Elafonisos Island, Greece. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Colours of the Simos beach, Elafonisos Island, Greece. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

KRYNICA, POLSKIEJ DUMY STOLICA * KRYNICA, THE CAPITAL OF POLISH PRIDE

Krynica, polskiej dumy stolica * Krynica, the capital of Polish pride. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Krynica, polskiej dumy stolica * Krynica, the capital of Polish pride. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Aplikacja bankowości mobilnej IKO PKO Banku Polskiego jest najlepszą na świecie ofertą po raz drugi z rzędu, 2018, 2019. PKO Bank Polski's IKO mobile banking application is the world best offer for the second time in a row, 2018, 2019. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Aplikacja bankowości mobilnej IKO PKO Banku Polskiego jest najlepszą na świecie ofertą po raz drugi z rzędu, 2018, 2019. PKO Bank Polski's IKO mobile banking application is the world best offer for the second time in a row, 2018, 2019. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Wanda Buk, deputy Minister of Digital Affairs in the Poland's government of Mateusz Morawiecki at the Economic Forum in Krynica 2019: digital revolution needed as water for desert. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Wanda Buk, deputy Minister of Digital Affairs in the Poland's government of Mateusz Morawiecki at the Economic Forum in Krynica 2019: digital revolution needed as water for desert. Fine Art Photography by Zbigniew Halat (thank you Madam Minister for posing for this amazing photo)

Lidl Stiftung & Co. KG intensively promoting its brand at the Krynica Economic Forum 2019. What Is Lidl's marketing strategy in Poland? They ensure that they sell only high-quality products to its customers. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Lidl Stiftung & Co. KG intensively promoting its brand at the Krynica Economic Forum 2019. What Is Lidl's marketing strategy in Poland?  They ensure that they sell only high-quality products to its customers. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Lidl Stiftung KG and its Purchasing Policy for Polish customers at the Krynica Economic Forum 2019. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Lidl Stiftung KG and its Purchasing Policy for Polish customers at the Krynica Economic Forum 2019. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Bust of Adam Mickiewicz and statue of Zosia, a major character of “Pan Tadeusz”, the representative of exemplary virginity, Krynica, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Bust of Adam Mickiewicz and statue of Zosia,  a major character of  “Pan Tadeusz”, the representative of exemplary virginity, Krynica, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
"To a Pole, the name Adam Mickiewicz is emblematic of Polishness and greatness. What Homer is to the Greeks, or Shakespeare to the British, Mickiewicz is to the Poles. He is a cultural icon, a name inextricably connected with Polish literature and history, and one mentioned with pride. Mickiewicz stands out in the consciousness of Poles both as a man of letters and a political leader". (Adam Mickiewicz, Poet, Patriot and Prophet by Regina Grol)

Olga, 22, and Zosia, 14, of “Pan Tadeusz” by Adam Mickiewicz, the female power of Poland in the 19th and 21st centuries. Fine Art Photography by Zbigniew Halat (thank you, Olga, for your ambitious and bold posing for me)
Olga, 22, and Zosia, 14, of “Pan Tadeusz” by Adam Mickiewicz, the female power of Poland in the 19th and 21st centuries. Fine Art Photography by Zbigniew Halat (thank you, Olga, for your ambitious and bold posing for me)

"To a Pole, the name Adam Mickiewicz is emblematic of Polishness and greatness." Olga, 22, and Zosia, 14, of “Pan Tadeusz” by Adam Mickiewicz, the female power of Poland in the 19th and 21st centuries. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
"To a Pole, the name Adam Mickiewicz is emblematic of Polishness and greatness." Olga, 22, and Zosia, 14, of “Pan Tadeusz” by Adam Mickiewicz, the female power of Poland in the 19th and 21st centuries. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


The relay race of generations: barefoot Zosia, 14, is passing on the baton of Poland's female power and well-dressed Olga, 22, is receiving it from previous generations. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
The relay race of generations: barefoot Zosia, 14, is passing on the baton of Poland's female power and well-dressed Olga, 22, is receiving it from previous generations. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Follow Olga, 22, and become a lover of Polish romantic literature and history. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Follow Olga, 22, and become a lover of Polish romantic literature and history. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


Follow Olga, 22, and become a Polish romantic literature and history enthusiast. Polish romantic poetry is a huge turn on for young ladies. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Follow Olga, 22, and become a Polish romantic literature and history enthusiast. Polish romantic poetry is a huge turn on for young ladies. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Men, regardless of their age, will always be attracted to women in their early twenties. Fine Art Photography by Zbigniew Halat.
Men, regardless of their age, will always be attracted to women in their early twenties. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Seeking inspirational guidance in Polish romantic literature and history. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Seeking inspirational guidance in Polish romantic literature and history. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Finding assertiveness, assurance, and self-esteem of independent womanhood. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Finding assertiveness, assurance, and self-esteem of independent womanhood. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Olga, 22, replaced Zosia, 14, of Adam Mickiewicz's “Pan Tadeusz” from 200 years before, Krynica, the capital of Polish pride. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Olga, 22,  replaced  Zosia, 14, of  Adam Mickiewicz's “Pan Tadeusz” from 200 years before, Krynica, the capital of Polish pride. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Follow Olga, 22, and become an enthusiast of Polish romantic literature and history. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Follow Olga, 22, and become an enthusiast of Polish romantic literature and history. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

The Fundamental Rights Report 2019 by European Union Agency for Fundamental Rights (FRA): “FRAs 2012 survey on violence against women remains the only source for EU comparable data”. Why no recent data from Germany,  Sweden, UK, and other countries where girls and women are deprived of any protection against rapists?
The Fundamental Rights Report 2019 by European Union Agency for Fundamental Rights (FRA):  “FRAs 2012 survey on violence against women remains the only source for EU comparable data”
Girls and women in many countries of Europe were exposed to high levels of violence well before the Soros/Merkel invasion of military age male rapists on Europe. Poland stands up for the value of human dignity and the interest of girls and women. What about you Mr. Timmermans?

Global Movement for the Restoration of Human Rights in the European Union
Poland Chapter named after
George Ivanov

Globalny Ruch na rzecz Przywrócenia Praw Człowieka w Unii Europejskiej
Oddział Polski imienia Jerzego Iwanowa Szajnowicza

Przed egzekucją  wykonaną przez Niemców  4. stycznia 1943 wołał
"Niech żyje Polska Niech żyje Grecja"

Γεώργιος Ιβάνοφ Πριν την εκτέλεση από τους Γερμανούς 4 Ιανουαρίου 1943 φώναξε:
 Ζήτω η Πολωνία,  ζήτω η Ελλάδα».

Executed on January 4, 1943 Before the execution shouted:
 "Long live Poland,  long live Greece."

 Jerzy Iwanow Szajnowicz przed egzekucją dokonaną przez Niemców Γεώργιος Ιβάνοφ πριν από την εκτέλεση από τους Γερμανούς George Ivanov before execution by the Germans wielki Polak bohater antyniemieckiego ruchu oporu w Grecji an agent of British intelligence his execution by the Germans statue in Thessaloniki
 Jerzy Iwanow Szajnowicz Γεώργιος Ιβάνοφ George Ivanov
wielki Polak, bohater  antyniemieckiego ruchu oporu  w Grecji, an agent of British intelligence
his execution by the Germans statue in Thessaloniki


halat.pl spis
ALFABETYCZNY SPIS ZAWARTOŚCI 
STRON INTERNETOWYCH DOMENY HALAT.PL 
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ZDROWIA

http://halat.pl/spis.html