HEALTH SURVEYS POLAND

Health Surveys Polandnowy program, stary problem


DISEASE CLUSTERS IN POLAND SKUPISKA CHOROBY W POLSCE

SKUPISKA CHOROBY W POLSCE  
DISEASE CLUSTERS IN POLAND


The identification of disease clusters is usually the only way
Identyfikacja skupisk choroby to zazwyczaj jedyna droga
The occurrence of cases of disease  in excess of what is usually expected
for a given period of time:
Wystąpienie przypadków choroby większe niż zazwyczaj spodziewane
w danym czasie:
Noxological investigation
Dochodzenie noksologiczne
other authors
inni autorzy


skupiska choroby
w budynkach
 uszkodzonych przez wodę
z pękniętych rur, zacieków lub powodzi i zamieszkałych

 przez osoby nieświadomie narażone na lotne związki organiczne wytwarzane przez pleśnie,
i/lub dostrzegające pleśń lub grzyb na jakiejkolwiek powierzchni z wyjątkiem żywności
i/lub eksponowane na alergeny kontaktowe w związku z usuwaniem skutków zalania
 i zgłaszające następujące choroby:
alergia nosa, świsty w klatce piersiowej, pokrzywka, egzema (wyprysk kontaktowy)

EUROPEAN COMMUNITY RESPIRATORY HEALTH SURVEY SWIDNICA 2003 Health Surveys Poland

Ryc. 4: Czy woda z pękniętych rur, zacieków lub powodzi uszkodziła kiedykolwiek budynek, 
w którym Pan/i obecnie mieszka lub znajdujące się w nim przedmioty?

wyniki badania epidemiologicznego dotyczącego
skupisk chorób związanych z zalaniem domu

wzywamy do zgłaszania skupisk chorób związanych z zalaniem domuskupiska choroby
w budynkach położonych w sąsiedztwie ferm tuczu trzody chlewnej i zamieszkałych
przez osoby narażone na siarkowodór i inne składniki odorów gnojowicy trzody chlewnej
 i zgłaszające następujące choroby:
choroby górnych dróg oddechowych i zatok, choroby dolnych dróg oddechowych,
choroby układu oddechowego, objawy ze strony skóry i oczu, inne choroby
hodowla trzody chlewnej a zdrowie ludzi , Zbigniew Hałat, 2003, objawy dermatologiczne i okulistyczne

Badania epidemiologiczne nad wpływem hodowli przemysłowej  na zdrowie mieszkańców.
Odsetek osób z objawami w zakresie oczu i skóry

wyniki badania epidemiologicznego dotyczącego
skupisk chorób związanych sąsiedztwem ferm tuczu trzody chlewnej

wzywamy do zgłaszania skupisk chorób związanych z sąsiedztwem ferm tuczu trzody chlewnej

Zagrożenia zdrowia ze strony  hodowli trzody chlrwnej


skupiska choroby
w domach
zaopatrywanych w wodę nie odpowiadającą wymaganiom
 
spożywaną i używaną przez osoby narażone na przekroczenie paramterów
w zakresie twardości i siarczanów
 i zgłaszające następujące choroby:
zaburzenia żołądkowo-jelitowe (ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty)

oraz choroby skóry i błon śłuzowych o charakterze odczynu na czynniki drażniące i uczulające

wyniki dochodzenia epidemiologicznego dotyczącego
skupisk chorób związanych z zaopatrzeniem w wodę nie odpowiadającą wymaganiom


wzywamy do zgłaszania skupisk chorób związanych
 z zaopatrzeniem w wodę nie odpowiadającą wymaganiom


skupiska choroby
w otoczeniu z doświadczalnych i/lub nielegalnych upraw
roślin genetycznie modyfikowanychu 


wrzesień 2006

Zbigniew Hałat

Gdzie w Polsce są uprawy GMO?

Wbrew zapisom ustawy Ministerstwo Środowiska z końcem sierpnia 2006r. nadal uniemożliwia dostęp do publicznego z nazwy rejestru zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska w celach eksperymentalnych i oświadcza, że „…dostęp do publicznego rejestru jest przeznaczony dla inspekcji oraz laboratoriów referencyjnych, aby go uzyskać należy wypełnić formularz wysłać go do Zespołu ds. GMO w Ministerstwie Środowiska. Dane potrzebne do rozpatrzenia prośby: informacje miejscu pracy, dane kontaktowe, adres email. Powyższe informacje muszą zostać potwierdzone przez pracodawcę.”

W tej kompromitującej nasze Ministerstwo Środowiska sytuacji należy sięgnąć do publicznie dostępnych w języku angielskim pełnych informacji Komisji Europejskiej publikowanych na podstawie dyrektywy 2001/18/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 12. marca 2001r. Do końca sierpnia 2006 przyjęto 6 zgłoszeń zamierzonych uwolnień organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska w celach doświadczalnych w Polsce:

Zgłoszenie numer B/PL/06/02-06
przyjęte 27.02.2006, opublikowane 12.06.2006
Proponowany okres uwolnienia:
od 15.04.2006 do: 15.10.2010
Wnioskodawca:
Monsanto Polska Sp. z o.o.
Organizm genetycznie zmodyfikowany uwolniony do środowiska:
Transgeniczna kukurydza NK 603 odporna na glifosat
Winna Góra, woj. wielkopolskie


Wrocław, woj. dolnośląskie.

Powierzchnia uprawy w każdej lokalizacji: 950 m. kw. Powierzchnia strefy ochronnej w każdej lokalizacji: 900 m. kw.

Zgłoszenie numer B/PL/04/02-03
przyjęte 10.05.2004, opublikowane 7.04.2006
Proponowany okres uwolnienia:
od 15.04.2006 do: 15.09.2010
Wnioskodawca:
Uniwersytet Wrocławski
Organizm genetycznie zmodyfikowany uwolniony do środowiska:
Transgeniczny ziemniak
z markerami oporności na antybiotyki ( (kanamycyna, higromycyna)
Działka nr 26, AM-13, grunt należący do Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław-Karłowice, woj. dolnośląskie,.
Powierzchnia uprawy: 400 m. kw.
Zgłoszenie numer B/PL/04/02-02
przyjęte 10.05.2004, opublikowane 23.02.2006
Proponowany okres uwolnienia:
od 15.04.2006 do: 15.09.2010
Wnioskodawca:
Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytet Wrocławski
Organizm genetycznie zmodyfikowany uwolniony do środowiska:
Transgeniczny len
z genami oporności na antybiotyki ( (kanamycyna, higromycyna)
Działka nr 26, AM-13, pola eksperymentalne należące do Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław-Karłowice, woj. dolnośląskie,.
Powierzchnia uprawy: 400 m. kw.
Zgłoszenie numer B/PL/05/02-02-CON
przyjęte 27.01.2005, opublikowane 1.04.2005
Proponowany okres uwolnienia:
od 1.04.2005 do: 30.11.2007


Wnioskodawca:
Pioneer Hi-Bred Services GmbH
Organizm genetycznie zmodyfikowany uwolniony do środowiska:
Transgeniczna kukurydza odporna na glifosat
5 pól eksperymentalnych w woj. dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim


Powierzchnia uprawy każdego z 5 pól: ok. 600 m. kw.

Powierzchnia strefy ochronnej:

każdego z 5 pól: ok. 400 m. kw.

Uprawy kukurydzy NK 603 pokryją 96 m. kw. w każdej z 5 lokalizacji.

Zgłoszenie numer B/PL/05/02-01
przyjęte 27.01.2005, opublikowane 16.02.2005
Proponowany okres uwolnienia:
od 1.04.2005 do: 30.11.2007
Wnioskodawca:
Pioneer Hi-Bred Services GmbH
Organizm genetycznie zmodyfikowany uwolniony do środowiska:
Transgeniczna kukurydza 1507 z zawierająca pochodzący od Bacillus thuringiensis var. aizawai wbudowany pestycyd
Cry1F i pochodzący od Streptomyces viridochromogenes gen kodujący acetylotransferazę fosfinotrycyny decydującą o odporności na glifosat
5 pól eksperymentalnych w woj. dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim


Powierzchnia uprawy każdego z 5 pól: ok. 600 m. kw.

Powierzchnia strefy ochronnej

ok. 400 m. kw.

Uprawy kukurydzy 1507 pokryją 96 m. kw. w każdej z 5 lokalizacji.

Zgłoszenie numer B/PL/04/02-01
przyjęte 7.04.2004, opublikowane 22.11.2004
Proponowany okres uwolnienia:
od 20.04.2005 do: 31.10.2008
Wnioskodawca:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików
Organizm genetycznie zmodyfikowany uwolniony do środowiska:
Transgeniczny ziemniak z genami oporności na kanamycynę
Pole eksperymentalne należące do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Młochowie, gmina Nadarzyn, powiat Pruszków, woj. mazowieckie


W 2005 działka nr 197 według rejestru gruntów gminy Nadarzyn.
Powierzchnia uprawy: 90 m. kw. Powierzchnia strefy ochronnej: 500 m. kw.

Powyższe przypadki zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska w celach doświadczalnych podlegają zapewne procedurom kontroli określonym przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w maju 2005r.w sposób następujący:


Ogólne procedury kontroli
zamierzonego uwolnienia do środowiska roślin modyfikowanych genetycznie
(IHAR 2005)

I. Koordynacja i częstotliwość kontroli

Najważniejsze zdarzenia podlegające nadzorowi to:

• Sadzenie

Sadzenie powinno być nadzorowane, jeśli warunki uzyskania zgody wymagają

- pomiarów powierzchni wydzielonej

- pomiarów powierzchni znakowanej

- użycia i czyszczenia odpowiednich maszyn.

• Okres wegetacyjny

Kwitnienie powinno być nadzorowane, jeśli warunki uzyskania zgody wymagają

- skuteczności pomiarów powierzchni wydzielonej

- usunięcia kwiatów

• Zbiór

Zbiór powinien być nadzorowany, jeśli warunki uzyskania zgody wymagają

- oddzielenia i dezaktywacji/transportu części rozrodczych GMP [roślin modyfikowanych

genetycznie] (np. dokąd zbiór jest transportowany?)

- dezaktywacji części wegetatywnych GMP pozostawionych w polu (np. specjalne

wymagania co do uprawy po zebraniu plonu?)

- użycia i czyszczenia odpowiednich maszyn.

By inspektoraty mogły prowadzić nadzór, wymagają od prowadzącego uprawę informacji o

dokładnym czasie, w którym te zdarzenia mają miejsce. Zdarzenia te są najbardziej relewantne względem środowiska szczególnie w przypadku genetycznie zmodyfikowanych roślin uprawianych w pierwotnych dla danych roślin obszarach występowania (np. olej rzepakowy, burak cukrowy). W przypadku tych GMO użyteczne może być dodatkowe sprawdzenie, przed sadzeniem, pod kątem pokrewnych gatunków chwastów, cyklu zbiorów itp. W zależności od typu GMO wystarczą 1-3 kontrole na dany teren i rok.

II. Kontrola terenu uwalniania

Nadzór nad terenem uwalniania powinien sprowadzać się do następujących kwestii:

1. Czy teren uwalniania odpowiada danym zawartym w pozwoleniu/zawiadomieniu? Czy ten teren można znaleźć bez pomocy drugiej osoby?

2. Czy parcelę z roślinami modyfikowanymi genetycznie można odróżnić od sąsiednich parcel?

3. Czy teren uwalniania jest oznaczony (znaki, bramy) zgodnie w wymaganiami pozwolenia?

4. Jeśli osoba prowadząca uprawę nie jest tożsama z właścicielem terenu uwalniania: Czy cały teren uwalniania jest dzierżawiony i czy na cały okres uwalniania, łącznie z popróbnym okresem monitoringu?

5. Czy poszczególne kroki robocze (np. siew, zbiór, nadzór) dokumentowany jest w dzienniku?

6. Czy wszystkie osoby włączone w próbę polową są pouczone przez posiadacza pozwolenia, co należy czynić, by spełnić warunki pozwolenia?

III. Kontrola wysiewu/ sadzenia

Nadzór nad wysiewem/sadzeniem powinien sprowadzać się do następujących kwestii:

1. Czy zostały przeprowadzone pomiary terenu wydzielonego (strefa wydzielona; rów graniczny/ filtr przeciw pyłkom roślin niemodyfikowanych genetycznie)?

2. Czy siew/sadzenie odpowiada warunkom pozwolenia (np. typ, rozmiar obszaru siewu i liczba roślin, transport i oznakowanie nasion)?

3. Czy wykorzystywane maszyny są odpowiednie do siewu/sadzenia? Czy maszyny są czyszczone po wykorzystaniu?

4. Co się dzieje z zaoszczędzonymi nasionami/roślinami (są magazynowane, usuwane)?

IV. Kontrola w okresie wegetacyjnym

Nadzór w okresie wegetacyjnym powinien sprowadzać się do następujących kwestii:

1. Czy rów graniczny/filtr pyłkowy jest zbudowany w z uwzględnieniem stadium wzrostu, w którym GMP zaczynają kwitnąć?

2. Czy kwitnące GMP lub potencjalni partnerzy hybrydyzacji są regularnie usuwani z parceli lub strefy wydzielonej? W przypadku buraka cukrowego: Czy przesiewacze są usuwane przed dyspersją pyłków?

V. Kontrola zbierania plonu

Nadzór nad zbieraniem plonu powinien sprowadzać się do następujących kwestii:

1. Czy części rozrodcze genetycznie zmodyfikowanych roślin są zbierane czy całkowicie dezaktywowane (np. tam, dokąd zbiór jest transportowany)?

2. Czy części wegetatywne genetycznie zmodyfikowanych roślin są dezaktywowane w polu (np. specjalne wymagania co do uprawy po zebraniu plonu?)

3. Czy wykorzystywane maszyny są odpowiednie do zbioru/dezaktywacji? Czy maszyny są czyszczone po wykorzystaniu?

4. Czy zebrany materiał genetycznie zmodyfikowanych roślin jest przechowywany bezpiecznie, np. w przykrytych kubłach skipowych lub w obiektach zamkniętych?

VI. Monitoring (kontrola poeksperymentalna)

Monitoring powinien sprowadzać się do następujących kwestii:

1. Czy tereny uwalniania są regularnie sprawdzane na okoliczność odradzania się genetycznie zmodyfikowanych roślin (czy odradzają się genetycznie zmodyfikowanych roślin unieszkodliwione)?

2. Czy wykrywaniu odradzających się genetycznie zmodyfikowanych roślin przeszkadza cykl zbiorów?

VII. Pobieranie próbek

Pobieranie próbek może być użyteczne w przypadku wszystkich rodzajów kontroli (patrz IIIVI).

Analiza próbek wymaga sprzętu laboratoryjnego i powinna sprowadzać się do następujących kwestii:

1. Czy genetyczna modyfikacja uwolnionych genetycznie zmodyfikowanych roślin odpowiada danym zawartym w zawiadomieniu?

2. Czy genetycznie zmodyfikowanych rośliny są znajdowane poza próbą polową?3. Czy odradzające się rośliny, które są znajdowane podczas kontroli poeksperymentalnej, są genetycznie zmodyfikowane?

Dla porównania warto dodać, że projekt wytycznych amerykańskiej Służby Inspekcji Zdrowia Zwierząt i Roślin w sprawie udzielania urzędowych zezwoleń na testowanie w warunkach polowych i transport organizmów [genetycznie modyfikowanych] z przeznaczeniem na produkty lecznicze lub [inne] przemysłowe z marca 2006r. liczy 42 strony i z dużą szczegółowością wymienia po raz kolejny bardzo zaostrzone prawne warunki działalności w tym zakresie. 

Uwaga!

W pewnych gminach wprowadzane są eksperymentalne uprawy organizmów genetycznie modyfikowanych (gmo, transgenów), o czym nie poinformowano ani mieszkańców, zwłaszcza rodziców dzieci z atopią, ani pracowników rolnych, ani osób odwiedzających, w szczególności cierpiących z powodu rozmaitych alergii, ani nabywców płodów rolnych pochodzących z tych gmin.

Są to gminy:
Prusice (woj. dolnośląskie)
Toszek (woj. śląskie)
Śrem (woj. wielkopolskie)
Przecław (woj. wielkopolskie)
Zielonki (woj. małopolskie)

ORGANIZMY MODYFIKOWANE GENETYCZNIE

wzywamy do zgłaszania skupisk chorób związanych
 z doświadczalnymi i/lub nielegalnymi uprawami
roślin genetycznie modyfikowanych

ostrzegamy przed pogrobowcami
profesora (a jakże!) Trofima Łysenki
vide Strona Główna,
którzy kompromitują siebie samych,
ale i swoich studentów oraz poradziecką naukę
niszczącą Polskę i Polaków.do zgłoszenia skupiska
służy formularz kontaktowy
na Stronie Głównej
(po prawej stronie)