Pisowa
a pisowne hrnka a wusowa
Hornjouiskich Serbow
Zbra a zhromadi
Dorjadowa a wuda
Dr. Ernst Muka
Jan Radyserb Wjela

Budyin.
Z nakladom dra. E. Muki.
1902
 
 


Pedsowo.

"Tu selu Wam cyliku zbrku a prou: Wzmie ju do swojeju rukow a ie z njej cyle ka chcee. Ja so jeje do cya wzdawam. Wupisowa a pepisowa, pirunowa a rjadowa, to byo do, kotreho so ja stary dd boju. Tu hie raz: ie z tym materialom, kakuli chcee; rjaduje a pestajeje, porjeduje a wuwostajeje, kakuli so Wam zda, zo by byo trjeba. Haj, Waeje prcy pi stajenju do rjada, pi pihotowanju do ia a pi wobstaranju korrektury bude wobunje wjele!" - tak mi 15. mrca 1895 pisae njesprcniwy zbra a hromade tuteje wulkotneje a to mno dosponeje zbrki naich serbskich ludowych pisowow, esowny ntko 81-tny na wtinc a nestor serbskich spisaelow, mj luby peel Jan Radyserb Wjela.
Po jeho adanju sym ja ini a njediwajo na prcu a zadwki wudae tutoho po Smolerjowych "serbskich ludowych psnikach" (Grimma 1841 a 1843) najwaniw-eho ploda z honow serbskeho narodopisa rady wobstara. Z woprdka, hdy lta 1894 tehdye Wjelowe zbrki dostach, chcych ja te pisowa a wusowa po jich wobsahu do welakich mjeich wotdlow dli, podobnje ka je to sini A. P. Ztureck we swojej lta 1896 wot kral. skeje Akademije wudatej knizy "Slovensk pslov, poekadla a slov". Ale pi tajkim zarjadowanju po wdomostnych zasadach by so:
1) mnohe pisowo do wjacy rubrikow staji mo a tak wospjetowao;
2) by so pola welakich pisowow z wsta ani po saji njehodao, do kajkeje rubriki wosebje sueju;
3) by so sknnje tola pytanja a lohkeho namakanja dla, ka pola Ztureckho, alfabetiski zapis witkich pisowow pida m;
to pak by i tuteje tak hio dIa wobrnose droheje knihi hie wo wjele zdroio a nae wuzke wobstejnose peze wu mru pesahao.
Tu rozsudich so, tutn drohi pokad naeho ludoweho mudrowstwa bjez tajkeho rozdlowanja jeno alfabetiscy zrjadowany a po mnosi dospony jako maiznu a ro za dale pepytowanja a tudije nach serbskich a sowjanskich narodospytnikow wozjewi a dlach witke pisowa po peu a rade jich zbrarja jeno do dweju wotdlow: do njerymowanych (A) a do rymowanych (B); po wotienju nkotrych listnow pak mjach tola za pihdnie, pirunanske wusowa wosebje zestaje a z nich hie tei wotdl (C) stwori; tu nto tajkich pirunankow, w prnich listnach stejacych, po prawom z prnjeho do tutoho teeho wotdla sua.
Mjez iom, ki wot lta 1895 pomaku pokraowae, wosebje, dokel naa Maica Serbska, z woprdka nakad pisowow na so wza pilubiwi, dla njedostatka trbnych srdkow njewdee, hdy a kak tuto slubjenje dopjelni zamoe, knjez Jan Radyserb Wjela pilnje dale za pisowami a starimi pisowniskimi zbrkami sldee a mi tak w bhu asa (1895-1901) hie 8 zeiwkow dopjelnjenkow (J. Libowu rukopisnu zbrku, Zejlerjowe a Bartkowe zapiski, moje dodawki k Bukowym pisowam a tyri samsne dozbrki) psa, kotre ja, tak daloko ha b to dla pokraowanja ia hie mno, do postajenych toch wotdlow zarjadowach; to pak njeb wjacy mno, ja z pomocu swojeho swaka J. Keka do rjada zestajach a w "Dodawkach", wozjewich; tu pak wjacy rymowane wot njerymowanych pislowow dli njejsym, ale je jeno z hwku * woznamjenich; pirunanske wuslowa pak be hie mno, witke, do teeho wotdla zarjadowa.
Dokel ani ntko pi doiowanju Maica Serbska, bdo so hio wjele lt wo srdki k dotwarjenju swojeho "serbskeho narodneho doma" nakad na so wza njemee, druhi wustaw pak, ki be m lta 1900 pez jenoho swojich sobustawow nadiju ini, so te sknnje dla njedostatka srdkow wotrjekny, mi nio druhe njezby, ha, zo by sknnje mhla doho pihotowana a doho woakowana kniha w iu hotowa wu, sam te nakad na so wza. To pak sym ja rad sini, dokel so nadijam, zo tutn z woporami a lubosu ka hromadeny, tak wudaty "serbski pisownik" jako iwje rlata stude serbskeho ludoweho mudrowstwa sebi nic jeno domach pola mojich lubych krajanow, ale te wonkach pola sowjanskich narodopisnikow a wdomostnych muow kedbniwu lubos a peelne pipznae dobude.

Wudawa.


Prni dl.

A.

Abrahamska wra na Boe slubjenja twari.
Absalom, kajki to z wonka krasnik a njekrasnik z nutka!
Absalomojo su hie densnii de.
A byrnje ty piel z Prawoic m, i piskanje njede, hdy ma jachlawu.
5. A byrnje jo na zrbje roztas: kidmo wostanje kidmo.
 
Advokai so z hupymi pjekami kormja.
Almoinu dawa, to poinki njejsu, hdy wutroba njedawa, ale jeno ruka.
A ma-li snano weho dos, pknose nhdy dos nima.
Amerika praji: Pak napinaj stawy, pak zder.
10. Amos b kruwa, a tola bu Boi profeta.
 
Ani kral nio na roziski nima.
Ani Lipsk ani Praha i njedatej ducha, jeli. tam bjez  howy pide.
Ani najmjei mynk bjez klepota njeje.
Ani najpdnie lta so wemu radi njedada.
15. A njech te so njemdrio zahanje, tupa sekera do pjeka  njecha.
 
Aptykam smje so smjer runje tak wte, ka zelowym onam.
 
 


EUROREGION LSK
HORNJA UICA GRNE UYCE


Hornjoserbska gramatika
Gramatyka grnoserbska

 
 

Towarzystwo laskie Sulistrowiczki-Wrocaw-Warszawa

Formularz kontaktowy na Stronie Gwnej


 
 

Towarzystwo laskie

lsk

la