halat.pl http://halat.pl

halat.pl dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog  kontakt z Polski tel. 536 608 999, sieć w Naszej Rodzinie; pod ten sam numer smsy i pliki z Polski i zagranicy całkowicie za darmo na platformie Telegram
kontakt z Polski tel. 536 608 999, sieć w Naszej Rodzinie; pod ten sam numer
smsy i pliki z Polski i zagranicy całkowicie za darmo na platformie Telegram

halat.pl
Przetłumacz tę stronę! Translate this page!
Powered by Tłumacz Translate
Podziel się z innymi. Share with others.

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.


Polska Racja Stanu - Powązki Wojskowe
 "Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za  wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor." - Polski minister spraw zagranicznych Józef Beck, odrzucenie niemieckich żądań w przemówieniu 5 maja 1939 r., w przededniu II wojny światowej.
There is only one thing in the lives of men, nations and countries that is without price. That thing is honour. - Polish Foreign Minister Jozef Beck, refusal of German demands in a speech on 5 May 1939, on the eve of World War II. Fine art photography by Zbigniew Halat
"Peace is a precious and a desirable thing. Our generation, bloodied in wars, certainly deserves peace. But peace, like almost all things of this world, has its price, a high but a measurable one. We in Poland do not know the concept of peace at any price. There is only one thing in the lives of men, nations and countries that is without price. That thing is honour." — Polish Foreign Minister Jozef Beck, refusal of German demands in a speech on 5 May 1939, on the eve of World War II. Fine art photography by Zbigniew Halat

Pamięć Niezłomnych- największy skarb powojennej tradycji oporu Narodu Polskiego

Polska Racja Stanu - Powązki Wojskowe. Fine art photography by Zbigniew Halat
Polska Racja Stanu - Powązki Wojskowe
"Orzeł w koronie, symbol i godło suwerennej Polski, przedstawiony w sugestywnej obronnej pozie, osłania Polskę i Europę przed czerwoną zarazą komunizmu."

Orlętom Polskim poległym w obronie Warszawy podczas najazdu bolszewickiego roku 1920. Wdzięczni rodacy. Fine art photography by Zbigniew Halat
Pomnik Orląt Polskich na Powązkach Wojskowych. Orlętom Polskim poległym w obronie Warszawy podczas najazdu bolszewickiego roku 1920. Wdzięczni rodacy. Fine art photography by Zbigniew Halat

Pomnik Orląt Polskich na Powązkach Wojskowych. “Epizod Bitwy Warszawskiej pod nazwą Cud nad Wisłą - ks. kapelan Ignacy Skorupka z krzyżem w ręku na czele Kompanii Akademickiej odpierającej atak bolszewików pod Ossowem.” Fine art photography by Zbigniew Halat
Pomnik Orląt Polskich na Powązkach Wojskowych. “Epizod Bitwy Warszawskiej pod nazwą Cud nad Wisłą - ks. kapelan Ignacy Skorupka z krzyżem w ręku na czele Kompanii Akademickiej odpierającej atak bolszewików pod Ossowem.” Fine art photography by Zbigniew Halat

Pomnik Orląt Polskich na Powązkach Wojskowych. “Wąsaty weteran w czapce z wężykiem generalskim: instruktaż i przekaz prawd historycznych chłopcom w skautowskich strojach, które niebawem zamienią na mundury harcerskie.” Fine art photography by Zbigniew Halat
Pomnik Orląt Polskich na Powązkach Wojskowych. “Wąsaty weteran w czapce z wężykiem generalskim: instruktaż i przekaz prawd historycznych chłopcom w skautowskich strojach, które niebawem zamienią na mundury harcerskie.” Fine art photography by Zbigniew Halat

kursywą wyróżniony opis ze strony Forum Stowarzyszenia Tradytor

Stan pomnika udokumentowany 19. lutego 2017r.

Druk nr 2854 z 26 lutego 2010 r.: projekt ustawy skierowany do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych".

Jednocześnie uprzejmie informuje, że do reprezentowania mojego stanowiska w toku prac nad projektem ustawy upoważniam Zastępcę Szefa Kancelarii Prezydenta RP - Pana Jacka Sasina oraz Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP - Pana Andrzeja Dudę.

Lech Kaczyński

Panowie Jacek Sasin i Andrzeja Duda (przyszły prezydent RP) 5 lipca 2010 r. złożyli rezygnację z pełnionych funkcji na ręce wykonującego obowiązki Prezydenta RP Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego.

Uzasadnienie projektu ustawy z 26 lutego 2010 r.

Celem niniejszego projektu jest ustanowienie 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako święta państwowego. Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycmej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Powojenne Polskie Powstanie Antykomunistyczne było pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym. Było też przykładem najliczniejszej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującym teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego - Kresy Wschodnie II RP.

Rozwiązanie Polskich Sił Zbrojnych w Kraju, dokonane na mocy rozkazu dowódcy AK gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” z 19 stycznia 1945 r. oraz zakończenie II wojny światowej, nie oznaczały dla żołnierzy AK i innych organizacji niepodległościowych końca walki o wolność Polski. Dla większości z nich oznaczały czas represji, dla społeczeństwa polskiego natomiast czas nowej okupacji sowieckiej i rządów reżimu komunistycznego. Pomimo braku jednolitego dowództwa oraz świadomego samoograniczania działań wyłącznie do wymiaru samoobrony, działania zbrojne będące wynikiem licznych, samorzutnych inicjatyw lokalnych bardzo szybko objęły cały kraj. Działające wówczas liczne oddziały partyzanckie, dowodzone w większości przez żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, dawały schronienie ściganym przez komunistyczny aparat represji byłym żołnierzom AK i innych organizacji niepodległościowych. Dawały otuchę społeczeństwu, zaspokajając jego elementarną potrzebę sprawiedliwości.

Pomimo niekorzystnej dla Polski sytuacji geopolitycznej - nie dającej nadziei na możliwość zmiany reżimu komunistycznego w Kraju. „Żołnierze Wyklęci” pozostali wierni w służbie niepodległemu Państwu Polskiemu, dając świadectwo nieugiętej postawy i krwi w setkach bitew i kazamatach katowni komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

Będąc głównym przeciwnikiem reżimu komunistycznego przez pierwszych kilka lat „Żołnierze Wyklęci” odegrali niezwykle istotną rolę w przesunięciu kolejnych sekwencji utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk opozycji demokratycznej wzorem postawy obywatelskiej.

Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu przez długie lata.

Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt rodzi pozytywne skutki społeczne.

Ustanawianie świąt i dni wolnych od pracy należy do wyłącznych kompetencji krajów członkowskich i nie jest regulowane prawem Unii Europejskiej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

***


GŁOSOWANIE Nr 18 - POSIEDZENIE 84. Sejmu VII kadencji dnia 3 lutego 2011 r.
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci ˝Żołnierzy Wyklętych˝, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu: Głosowało - 417  Za - 406  Przeciw - 8  Wstrzymało się - 3  Nie głosowało - 43
Posłowie PO głosujący przeciw: Fedorowicz Jerzy Feliks, Korzeniowski Leszek, Olechowska Alicja, Rzymełka Jan, Zakrzewska Jadwiga
Posłowie SLD głosujący przeciw: Ostrowski Artur, trzech posłów SLD wstrzymało się: Balicki Marek, Kamiński Tomasz, Kopyciński Sławomir
Posłowie niezrzeszeni głosujący przeciw: Celiński Andrzej, Kutz Kazimierz
Wszystkie wyniki głosowania dostępne są na stronie sejmowej: http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&84&18


Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r.
o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu
— stanowi się, co następuje:
Art. 1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym.

Panteon – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Fine art photography by Zbigniew Halat
Panteon – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych  na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Fine art photography by Zbigniew Halat

NIEZŁOMNI WYKLĘCI
PANTEON – MAUZOLEUM
ŻOŁNIERZY I DZIAŁACZY
PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO
ZAMORDOWANYCH
PRZEZ REŻIM KOMUNISTYCZNY
W LATACH 1945–1956

WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE
ZŁOŻYLI NAJWYŻSZĄ OFIARĘ
W BOHATERSKIEJ WALCE
O GODNOŚĆ I WOLNOŚĆ
RZECZYPOSPOLITEJ

Warszawa, Powązki Wojskowe, Kwatera Ł, Kwatera na Łączce. Tu wykonawcy woli sowieckiego najeźdźcy (pod przywództwem Bolesława Bieruta, agenta NKWD obsadzonego w roli prezydenta Polski, który wprowadzał w życie antypolską doktrynę Juliana Marchlewskiego, czołowego ideologa niemiecko-rosyjskiego komunizmu), potajemnie chowali Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych pomordowanych w katowniach komunistycznego aparatu terroru w latach 1945–1956. Fine art photography by Zbigniew Halat
Warszawa, Powązki Wojskowe,  Kwatera Ł, Kwatera na Łączce. Tu wykonawcy woli sowieckiego najeźdźcy (pod przywództwem Bolesława Bieruta, agenta NKWD obsadzonego w roli prezydenta Polski, który wprowadzał w życie antypolską doktrynę  Juliana Marchlewskiego, czołowego ideologa niemiecko-rosyjskiego komunizmu), potajemnie chowali Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych pomordowanych w katowniach komunistycznego aparatu terroru w latach 1945–1956.
Fine art photography by Zbigniew Halat

Warszawa, Powązki Wojskowe, Kwatera Ł, Kwatera na Łączce. Tu wykonawcy woli sowieckiego najeźdźcy (pod przywództwem Bolesława Bieruta, agenta NKWD obsadzonego w roli prezydenta Polski, który wprowadzał w życie antypolską doktrynę Juliana Marchlewskiego, czołowego ideologa niemiecko-rosyjskiego komunizmu), potajemnie chowali Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych pomordowanych w katowniach komunistycznego aparatu terroru w latach 1945–1956. Fine art photography by Zbigniew Halat

Warszawa, Powązki Wojskowe, Kwatera Ł, Kwatera na Łączce. Tu wykonawcy woli sowieckiego najeźdźcy potajemnie chowali Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych pomordowanych w katowniach komunistycznego aparatu terroru w latach 1945–1956. Nieopodal na ciemnym tle wyraźny kształt białej bryły pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej 2010 r. Fine art photography by Zbigniew Halat
Warszawa, Powązki Wojskowe,  Kwatera Ł, Kwatera na Łączce. Tu wykonawcy woli sowieckiego najeźdźcy potajemnie chowali Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych pomordowanych w katowniach komunistycznego aparatu terroru w latach 1945–1956. Nieopodal na ciemnym tle wyraźny kształt białej bryły pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej 2010 r. Fine art photography by Zbigniew Halat

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HAŃBA NARODOWA 2017 MA SWOJE POMNIKI

HAŃBA NARODOWA 2017 MA SWOJE POMNIKI. Warszawa, Powązki Wojskowe: nad morzem krzyży swoich ofiar nadal wynoszą się z monumentalnych grobowców Julian Marchlewski, czołowy ideolog niemiecko-rosyjskiego komunizmu, agent bolszewickiej Rosji podczas najazdu na Polskę i Bolesław Bierut, agent NKWD obsadzony w roli prezydenta Polski kat polskich patriotów. Fine art photography by Zbigniew Halat
Warszawa, Powązki Wojskowe: nad morzem krzyży swoich ofiar nadal wynoszą się z monumentalnych grobowców Julian Marchlewski, czołowy ideolog niemiecko-rosyjskiego komunizmu, agent bolszewickiej Rosji podczas najazdu na Polskę i Bolesław Bierut, agent NKWD obsadzony w roli prezydenta Polski kat polskich patriotów.
Fine art photography by Zbigniew Halat

"Górując nad dolinkami – powstańczą i katyńską – spoczywają w dostojnych grobowcach: poświadczony w źródłach historycznych agent NKWD Bolesław Bierut, poświadczony w źródłach historycznych agent Lenina i Trockiego, oficjalny zdrajca ojczyzny, Julian Marchlewski, poświadczony w źródłach historycznych agent Kominternu Karol Świerczewski, ... "

Jerzy Jarzębowski 'W Alei Zasłużonych'

W monumentalnym grobowcu Julian Marchlewski, agent bolszewickiej Rosji podczas najazdu na Polskę. Jego tworem była Polska Socjalistyczna Republika Rad w Białymstoku proklamowana w 1920. Warszawa, Powązki Wojskowe, fotografia wykonana 19 lutego 2017. Fine art photography by Zbigniew Halat. "SŁUŻYĆ INTERESOM NARODU POLSKIEGO MOŻE TYLKO TEN, KTO SŁUŻY INTERESOM MIĘDZYNARODOWEGO PROLETARIATU" Dla kolejnych pokoleń zdrajców Narodu i Państwa Polskiego wykuty w cokole wyniosłego ponad otoczenie grobowca testament czołowego ideologa niemiecko-rosyjskiego komunizmu. Julian Marchlewski, agent Lenina, wraz z Różą Luksemburg liderką SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands - obecnie liderem SPD jest Martin Schulz), poprzedzali tych polityków, dla których dowolny pretekst uzasadnia podporządkowanie polskiego interesu narodowego interesom obcych.
W monumentalnym grobowcu Julian Marchlewski, agent bolszewickiej Rosji podczas najazdu na Polskę. Jego tworem była Polska Socjalistyczna Republika Rad w Białymstoku proklamowana w 1920 r. Warszawa, Powązki Wojskowe, fotografia wykonana 19 lutego 2017 r. Fine art photography by Zbigniew Halat

"SŁUŻYĆ INTERESOM NARODU POLSKIEGO MOŻE TYLKO TEN, KTO SŁUŻY INTERESOM  MIĘDZYNARODOWEGO PROLETARIATU"

Dla kolejnych pokoleń zdrajców Narodu i Państwa Polskiego wykuty w cokole wyniosłego ponad otoczenie grobowca testament czołowego ideologa niemiecko-rosyjskiego komunizmu. Julian Marchlewski, agent Lenina, wraz z Różą Luksemburg liderką SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands - obecnie liderem SPD jest Martin Schulz), poprzedzali tych  polityków, dla których dowolny pretekst uzasadnia podporządkowanie polskiego interesu narodowego interesom obcych.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


*****

Polska miedź - największy skarb materialny Narodu Polskiego
Dla zdrowia górników i rodzin górniczych polskiej miedzi - skarbu Narodu Polskiego. Fine art photography by Zbigniew Halat
Dla zdrowia górników i rodzin górniczych polskiej miedzi - skarbu Narodu Polskiego. Fine art photography by Zbigniew Halat
"Polityka zdrowotna gminy Polkowice - obszary działania samorządu" przedstawia p. prezes Mariola Kośmider.


Siły sojusznicze w Polsce Allied Forces in Poland 2017
Siły sojusznicze w Polsce Allied Forces in Poland 2017

3rd Brigade Combat Team, 4th Infantry Division (Iron Brigade)
landed today  (1/7/2017) in Wroclaw, the Capital of Polish Silesia, Poland
Welcome Brothers and Sisters, May God Bless You All and Your Families.
Thank you for your service.

Amerykańskie wojsko wylądowało we Wrocławiu (ZDJĘCIA i FILM)
US military landed in Wroclaw (PHOTOS and VIDEO)

Fort Carson: 3rd Armored Brigade Combat Team deploys to Europe for Operation Atlantic Resolve

3rd Brigade Combat Team, 4th Infantry Division (Iron Brigade) on Facebook


Polska - kraj wolnych ludzi. Poland: Land of the Free
Polska - kraj wolnych ludzi.
Poland: Land of the Free.NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. POLAND'S NATIONAL INDEPENDENCE DAY. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. POLAND'S NATIONAL INDEPENDENCE DAY. Fine Art Photography by Zbigniew Halat. Dlaczego Magda i Bartek oraz inni młodzi Polacy są tak piękni? Why Magda, Bartek, and other young Poles are so beautiful? Oto odpowiedź: Here is the answer:

Archbishop Fulton J. Sheen
(1895 -1979)
Acybiskup Fulton J. Sheen
(1895 -1979)

The Level of Woman = The Level of Civilization
"To a great extent the level of any civilization is the level of its womanhood.  When a man loves a woman, he has to become worthy of her. The higher her virtue, the more noble her character, the more devoted she is to truth, justice, goodness, the more a man has to aspire to be worthy of her. The history of civilization could actually be written in terms of the level of its women." Fulton J. Sheen: Life Is Worth Living Ignatius Press, March 1, 1999, Archbishop Fulton Sheen on youtube: Women Who Do Not Fail

Poziom kobiety = Poziom cywilizacji
"Poziom każdej cywilizacji jest determinowany w dużej mierze przez poziom kobiecości (t. j. osobowości kobiet tworzących tę cywilizację). Kiedy mężczyzna kocha kobietę, musi stać się jej wart. Im wyższe jej standardy moralne (w chrześcijaństwie znane jako cnoty), im bardziej szlachetny ma charakter, im bardziej jest oddana prawdzie, sprawiedliwości i dobroci, tym wyżej musi wznieść się mężczyzna, żeby być jej wart. Tak naprawdę historię cywilizacji można by napisać, odnosząc się do poziomu tworzących ją kobiet."Przyszłość Polski: piękni, młodzi i bogaci we własną rodzimą kulturę. The future of Poland: beautiful, young and rich in their own native culture Fine art photography by Zbigniew Halat
Przyszłość Polski: piękni, młodzi i bogaci we własną rodzimą kulturę. The future of Poland: beautiful, young and rich in their own native culture. Fine art photography by Zbigniew HalatThe lesson of heroism in front of the monument of the Warsaw Uprising 1944. Polish youth always ready to struggle for freedom of the Polish nation, and all humanity. Let Poland rely on her allies. Never more Western betrayal again. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
The lesson of heroism in front of the monument of the Warsaw Uprising 1944. Polish youth always ready to struggle for freedom of the Polish nation, and all humanity. Let Poland rely on her allies. Never more Western betrayal again. Fine Art Photography by Zbigniew Halat.  Lekcja heroizmu przed pomnikiem Powstania Warszawskiego 1944. Polska młodzież zawsze gotowa do walki o wolność Narodu Polskiego i całej ludzkości. Niech Polska polega na swoich aliantach. Nigdy więcej zdrady Zachodu.

The flag of Poland symbolism: white symbolizes virginity, red symbolizes heroic bloodshed. The Tomb of the Unknown Soldier in Warsaw, Poland, dedicated to the unknown soldiers who heroically shed their blood for Poland, on youtube. Symbolika flagi Polski - biały symbolizuje dziewictwo, czerwony symbolizuje heroiczny przelew krwi. Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie poświęcony nieznanym żolnierzom, którzy heroicznie przelali krew za Polskę, on youtube. POLAND
The flag of Poland symbolism: white symbolizes virginity, red symbolizes heroic bloodshed. The Tomb of the Unknown Soldier in Warsaw, Poland, dedicated to the unknown soldiers who heroically shed their blood for Poland, on youtube.  Symbolika flagi Polski - biały symbolizuje dziewictwo, czerwony symbolizuje heroiczny przelew krwi. Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie poświęcony nieznanym żolnierzom, którzy heroicznie przelali krew za Polskę, on youtube. POLAND

The Polish way: do it your way, find your strength and wisdom through the Word of God. Fine art photography by Zbigniew Halat
The Polish way: do it your way, find your strength and wisdom through the Word of God. Fine art photography by Zbigniew HalatFlaga czterech wolności: słowa i wypowiedzi, wyznawania wiary w Boga, od biedy po błędach gospodarki, od strachu przed atakiem sił zła. Four freedoms flag: of speach and expression, to worship God, from want, from fear
Flaga czterech wolności: słowa i wypowiedzi, wyznawania wiary w Boga, od biedy po błędach gospodarki, od strachu przed atakiem sił zła. Four freedoms flag: of speach and expression, to worship God, from want, from fear

Cztery wolności do obrony w Polsce:
- wolność słowa i wypowiedzi
- wolność wyznawania wiary w Boga
- wolność od biedy po błędach gospodarki
- wolność od strachu przed atakiem sił zła

LIBERTAS INAESTIMABILIS RES EST
WOLNOŚĆ JEST RZECZĄ BEZCENNĄ
LIBERTAS INAESTIMABILIS RES EST WOLNOŚĆ JEST RZECZĄ BEZCENNĄ Na kolumnie Sądu Najwyższego przywołane Prawo rzymskie 528 - 532 AD Digestia Justyniania (D), Księga 50, Tytuł 17, Fragment 106 W lustrze odbija się Katedra polowa Wojska Polskiego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, odwiecznej orędowniczki wolności Polaków, której Polska wielokrotnie zawdzięcza cudowne ocalenie.
Na kolumnie Sądu Najwyższego przywołane Prawo rzymskie
528 - 532 AD Digestia Justyniania (D), Księga 50, Tytuł 17, Fragment 106
W lustrze odbija się Katedra polowa Wojska Polskiego  pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski,
odwiecznej orędowniczki wolności Polaków, której Polska  wielokrotnie zawdzięcza cudowne ocalenie.

Źródłem wolności Polaków jest wiara katolicka.
Na straży wolności Polaków powinno stać Wojsko Polskie.
Stoi amerykańskie


Uwaga:
Wolności Polski po raz kolejny zagraża zmowa sąsiadów do niedawna odnoszących bezprecedensowe sukcesy na frontach wojny ekonomicznej, której celem jest wywłaszczenie doprowadzonych do bankrutctwa Polaków.
Dodatkowo Niemcy prowadzą przeciw nam otwartą wojnę propagandową, nie zrezygnowali z rewizji granic, a ze strony Rosjan zagraża ponowny najazd.
W tej sytuacji Ameryka znów staje się jedynym gwarantem naszej wolności.
W Polsce flaga amerykańska musi cieszyć się takim samym szacunkiem jak flaga polska.

Oto wymagania:
Using the American flag properly:
The flag should never touch anything beneath it, such as the ground, the floor, water or merchandise.
The flag should never be used as wearing apparel, bedding or drapery. It should never be festooned, drawn back, nor up, in folds, but always allowed to fall free.
No part of the flag should ever be used as a costume or athletic uniform.
The flag should never be used as a receptacle for receiving, holding, carrying or delivering anything.
The flag should never be carried flat or horizontally, but always aloft and free.
The flag should not be draped over the hood, top, sides or back of a vehicle or of a railroad train or a boat.

The United States Flag: Federal Law Relating to Display and Associated Questions, Updated April 14, 2008Colonel Richard Kukliński (Jack Strong), "the first Polish officer in NATO" was buried in the row of honour in the Powązki military cemetery, Warsaw. Fine art photography by Zbigniew Halat
Colonel Richard Kukliński (Jack Strong), "the first Polish officer in NATO" was buried in the row of honour in the Powązki military cemetery, Warsaw. Fine art photography by Zbigniew Halat

Narodowe Dni NATO . Razem z NATO pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej, Antoniego Macierewicza, Wrocław, 8-9 lipca, 2016. National NATO Days . Together with NATO under the Honorary Patronage of the Minister of National Defence, Antoni Macierewicz, Wroclaw, July 8-9, 2016
Śląsk Polski jest broniony przez (23) Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu. Polish Silesia is defended by the (23) Silesian Artillery Regiment in Boleslawiec. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Śląsk Polski jest broniony przez (23) Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu. Polish Silesia is defended by the (23) Silesian Artillery Regiment in Boleslawiec. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Wojsko Polskie cieszy się miłością i zaufaniem wszystkich pokoleń Polaków we Wrocławiu, stolicy Śląska Polskiego. Polish Army enjoys love and trust of all generations of Poles in Wroclaw, the capital of Polish Silesia. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Wojsko Polskie cieszy się miłością i zaufaniem wszystkich pokoleń Polaków we Wrocławiu, stolicy Śląska Polskiego. Polish Army enjoys love and trust of all generations of Poles in Wroclaw, the capital of Polish Silesia. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

WOJSKO PRAWDZIWIE POLSKIE BRONI  POLSKICH WARTOŚCI
The most distinctive feature of Polish culture is exceptional in the world respect towards girls and women. Najbardziej charakterystyczną cechą polskiej kultury jest wyjątkowy w skali światowej szacunek wobec dziewcząt i kobiet. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
The most distinctive feature of Polish culture is exceptional in the world respect towards girls and women. Najbardziej charakterystyczną cechą polskiej kultury jest wyjątkowy w skali światowej szacunek wobec dziewcząt i kobiet. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Polska tożsamość chroni życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. W dniach 13 - 15 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Telewizją Polską zorganizowało Dni Tożsamościowe. Ich celem była popularyzacja tradycji oręża polskiego, a także wiedzy o współczesnym Wojsku Polskim. Polish identity protects the life of every human being from conception to natural death. Between August 13 - 15, 2016, Ministry of Defence in cooperation with Polish Television organized Days of Identity. Their aim was to popularize the tradition of the Polish Army, as well as knowledge about contemporary Polish Army.
Polska tożsamość chroni życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. W dniach 13 - 15 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Telewizją Polską zorganizowało Dni Tożsamościowe. Ich celem była popularyzacja tradycji oręża polskiego, a także wiedzy o współczesnym Wojsku Polskim. Polish identity protects the life of every human being from conception to natural death. Between August 13 - 15, 2016, Ministry of Defence in cooperation with Polish Television organized Days of Identity. Their aim was to popularize the tradition of the Polish Army, as well as knowledge about contemporary Polish Army. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Patriotyzm i chrześcijańska wiara polskich żołnierzy są najlepszym gwarantem bezpieczeństwa Polski. Patriotism and Christian faith of Polish soldiers are the best guarantee of Poland's security.Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Patriotyzm i chrześcijańska wiara polskich żołnierzy są najlepszym gwarantem bezpieczeństwa Polski. Patriotism and Christian faith of Polish soldiers are the best guarantee of Poland's security. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


Święto Wojska Polskiego we Wrocławiu. Polish Army Feast, Wroclaw, Poland, August 15 sierpnia, 2016
Święto Wojska Polskiego we Wrocławiu. Polish Army Feast, Wroclaw, Poland, August 15 sierpnia, 2016 on youtube


WOJSKO PRAWDZIWIE POLSKIE BRONI  POLSKICH WARTOŚCI

Dwie damy oczywiste entuzjastki armii Polski celebrują Święto Wojska Polskiego na pokazie wojskowym we Wrocławiu 15 sierpnia 2016. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Dwie damy oczywiste entuzjastki armii Polski celebrują Święto Wojska Polskiego na pokazie wojskowym we Wrocławiu 15 sierpnia 2016. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Two ladies obvious Poland's Army enthusiasts celebrating the Feast of the Polish Armed Forces at the Wroclaw, Poland, military show on 15 August, 2016. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Two ladies obvious Poland's Army enthusiasts celebrating the Feast of the Polish Armed Forces at the Wroclaw, Poland, military show on 15 August, 2016. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


 WOJSKO PRAWDZIWIE POLSKIE BRONI  POLSKICH WARTOŚCI

Zwei Damen offensichtlich Polens Armee-Enthusiasten das Fest der polnischen Armee feiern an der Breslau, Polen, Militär Show am 15. August 2016. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Zwei Damen offensichtlich Polens Armee-Enthusiasten das Fest der polnischen Armee feiern an der Breslau, Polen, Militär Show am 15. August 2016. Fine Art Photography by Zbigniew Halat


Global Movement for the Restoration of Human Rights in the European Union
Poland Chapter named after
George Ivanov

Globalny Ruch na rzecz Przywrócenia Praw Człowieka w Unii Europejskiej
Oddział Polski imienia Jerzego Iwanowa Szajnowicza

Przed egzekucją  wykonaną przez Niemców  4. stycznia 1943 wołał
"Niech żyje Polska Niech żyje Grecja"

Γεώργιος Ιβάνοφ Πριν την εκτέλεση από τους Γερμανούς 4 Ιανουαρίου 1943 φώναξε:
 Ζήτω η Πολωνία,  ζήτω η Ελλάδα».

Executed on January 4, 1943 Before the execution shouted:
 "Long live Poland,  long live Greece."

 Jerzy Iwanow Szajnowicz przed egzekucją dokonaną przez Niemców Γεώργιος Ιβάνοφ πριν από την εκτέλεση από τους Γερμανούς George Ivanov before execution by the Germans wielki Polak bohater antyniemieckiego ruchu oporu w Grecji an agent of British intelligence his execution by the Germans statue in Thessaloniki
 Jerzy Iwanow Szajnowicz Γεώργιος Ιβάνοφ George Ivanov
wielki Polak, bohater  antyniemieckiego ruchu oporu  w Grecji, an agent of British intelligence
his execution by the Germans statue in Thessaloniki